آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان - 아프가니스탄 - 한국 세계 카테고리 카탈로그

آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان

  • 2021-12-31수집 일
  • 2022-02-15업데이트 됨
آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان
  • 웹 사이트 주소:www.amoozesh.af
  • 서버 IP:213.175.208.208
  • 사이트 설명:وبسایت آموزش مرجع معتبر آموزش علوم بطور آنلاین

도메인 이름:www.amoozesh.af평가

~에 대한 500~20000

도메인 이름:www.amoozesh.af흐름

521

도메인 이름:www.amoozesh.af좋거나 나쁘거나

녹색 잎 분기입니다. 명성 캣

웹 사이트 :آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان가중치

4

웹 사이트 :آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانIP

213.175.208.208

웹 사이트 :آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان함유량

آموزش-مرجعمعتبرآموزشآنلایندرافغانستان.card-text{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:4;overflow:hidden;}support@amoozesh.afایجادحسابورودخانهدورههادستههابرنامهنویسیمهندسیشبکهمهندسیلسانمدیریتمالیمدیریتبازاریابیوبسایتطراحیتکنالوژیطبیسایردورههاکامپیوترنصابمعارفدربارهماچیزیجدیدبیاموزیدجستجودیدندورههامحبوبترینهادورهآموزشیEnglishWay24VolumeComplete-مجموعهکاملآموزشیزبانانگلیسینمایشدورهدورهآموزشیNativeEnglishSpeakingSkills-آموزشصحبتکردنانگلیسیمحلینمایشدورهدورهآموزشیQuickBooksPro2020-آموزشکاملنرمافزارحسابداریکویکبوکنمایشدورهدورهآموزشیشطرنجنمایشدورهدورهجامعآموزشیاکسلنمایشدورهدورهآموزشیAdobeAfterEffectsنمایشدورهدورهآموزشیمقدماتیپایتوننمایشدورهآموزشجامعوردپرسنمایشدورهدورهآموزشیAdobePhotoshop2019Proنمایشدورهدورههایاخیردورهآموزشیتهیههاستوثبتدامنهدرایندورهآموزشیشمارابادومفهومبسیارپایهایومهمازدنیایاینترنتآشناکنیم.درابتدابهبررسیمفاهیمدیتاسنتر،سرور،ISP،DNS،هاستودامنه(Domain)پرداختهوسپسبهثبتدامنههامیپردازیم.معلوماتبیشتردورهآموزشینرمافزارحسابداریومالیهلو(Holoo)دردورهآموزشنرمافزارحسابداریبهصورتکاملکاربابخشهایمختلفنرمافزاروثبتاطلاعاتمالیدرهرماژولآموزشدادهمیشود.معلوماتبیشتردورهآموزشیریاضیپایهوپیشنیازدانشگاهدورهآموزشیجدیدکهبرایدانشجویانعزیزآمادهکردهایمبهمباحثمهمواساسیریاضیاتعمومیوپیشدانشگاهیاستکههمراهباروشهایعملیوکاربردیمیپردازیم.معلوماتبیشتردورهآموزشیدرآمدزاییازتدویندورهآموزشیفعلیدربارآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانهروشهایدرآمدزاییازتدوین،شناختبازارکارویکسریتجربیاتوآموزشهاییلازماستکهشمابتوانیدبهبازارکارواردشویدوبهبهترینشکلازآنکسبدرآمدکنید.معلوماتبیشتردورهآموزشیYoutubeMaster-کسبدرآمدازیوتیوبدریندورهآموزشیبصورتاساسیوکاربردیتکنیکهاییوتیوبوروشهایدرآمدزاییازآنراباهممیآموزیم.معلوماتبیشتردورهآموزشیهوشکلامیبهصورتخلاصههوشکلامییعنیاستفادهصحیح,درستوبهموقعازکلماتبرایتاثیرگذاریبیشتروهمچنینجذابسخنگفتنبهطوریکهدیگرانازشنیدنصجبتهایمالذتببرندوازکلامماتاثیربپذیرند.معلوماتبیشتردورهآموزشینرمافزارKerioControlبرایمانیتورینگشبکهکریوکنترل(Keriocontrol)ابزاریاستسادهودرعینحالقدرتمندبرایمحافظتشبکهازویروسها،تروجانها،فعالیتهایمخرباست.معلوماتبیشتردورهآموزشیالگوریتموحلمسئلهدربرنامهنویسیایندورهآموزشیمادرموردالگوریتموحلمسئلهدربرنامهنویسیاستکههرفردیاگربخواهدبرنامهنویسیراشروعکندبایدقبلازشروعباالگوریتموفلوچارتآشناباشد.معلوماتبیشتر191استاد248دوره901شاگرد6554ویدیوتدریسیهمکارانمادرآموزشدربارهماانسانموجودیمتفکروعالماست.اوتنهاموجودیاستکهقابلیتتعلیمآگاهانهراداردوباایمانبهاصلفراشناختدرپیافزایشآگاهیوشناختخویشتناست.دراینمسیرعدآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانهایفرادهندههستندوبهعنوانمعلمواستادبهمبارزهباجهلمیپردازند.تماسباماشهیدصادق20،جادهبانکخونهرات،افغانستانsupport@amoozesh.afلینکهایپیشنهادیرهانتبنیادخیریهرهافیلمنرمافزارخانهدورههادربارهماتماسباما©2021تمامیحقوقاینوبسایتمحفوظاست..welcome-messe.modal-dialog{max-width:650px!important;}کاربرعزیز!سرعتپخشویدیوودانلودازاینسایتبرایمشتریانشرکترهانتبصورتویژهافزایشدادهشدهاست.درصورتداشتنپکیجحجمیازشرکترهانتتنها50%ازحجمدانلودشدهمحاسبهمیگردد.اینپیشکشفقطبرایمشتریانرهانتدرکابل،هرات،مزارشریف،بادغیسوجلالآباداستوبزودیمشتریانسایرولایاتنیزاضافهخواهندشد.Email:info@rahanet.afPhone:+93(0)0Website:$(document).ready(function(){$('#id-welcome-messe').modal('show');$('#id-welcome-messe-dismiss').on('click',function(){modal=$(this).closest('.modal');modal.on('hidden.bs.modal',function(){$(this).remove();}).modal('hide');});})$(function(){"usestrict"; jQuery(window).scroll(startCounter); functionstartCounter(){ varhT=jQuery('.countnm-bx').offset().top, hH=jQuery('.countnm-bx').outerHeight(), wH=jQuery(window).height(); if(jQuery(window).scrollTop()>hT+hH-wH){آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان jQuery(window).off("scroll",startCounter); jQuery('.countnm').each(function(){ var$this=jQuery(this); jQuery({Counter:0}).animate({Counter:$this.text()},{ duration:2000, easing:'swing', step:function(){ $this.text(Math.ceil(this.Counter)+''); } }); }); } }document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){startCounter();},false);}());

대지:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان보고서

사이트 위반 사항이있는 경우 신고를 클릭하세요.보고서

추천 정보

추천 사이트