صدای امریکا دری - 아프가니스탄 - 한국 세계 카테고리 카탈로그

صدای امریکا دری

  • 2021-12-31수집 일
  • 2022-02-15업데이트 됨
صدای امریکا دری
  • 웹 사이트 주소:www.darivoa.com
  • 서버 IP:23.205.196.37
  • 사이트 설명:تازه‌ترین خبرهای افغانستان، جهان، ایالات متحده، گزارش‌های ویژه و صدها مطلب معلوماتی و سرگرم کنندۀ دیگر را در اینجا دنبال کنید.

도메인 이름:www.darivoa.com평가

~에 대한 5000~500000

도메인 이름:www.darivoa.com흐름

158

도메인 이름:www.darivoa.com좋거나 나쁘거나

뜨고 가라앉습니다. 악의 시작과 행운의 끝

웹 사이트 :صدای امریکا دری가중치

1

웹 사이트 :صدای امریکا دریIP

23.205.196.37

웹 사이트 :صدای امریکا دری함유량

//ageneral'js'detection,mustbeontoplevelin,duetoCSSperformancedocument.documentElement.className="js";varcacheBuster="234";varappBaseUrl="/";varimgEnhancerBreakpoints=[0,144,256,408,650,1023,1597];varisLoggingEnabled=false;varisPreviewPe=false;varisLivePreviewPe=false;varpwaEnabled=false;varswCacheDisabled;صدایامریکادریif(top.location===self.location){//ifnotinsideofanIFramevarrenderGtm="true";if(renderGtm==="true"){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8MP7P');}}varut_data={entity:"VOA",langue:"Dari",langue_service:"VOAAfghanistan",short_langue_service:"AFDA",property_id:"447",platform:"responsive",platform_short:"R",runs_js:"Yes",pe_title:"صفحۀنخست",pe_type:"homepe",pe_name:"صفحۀنخست",short_headline:"صفحۀنخست",long_headline:"صفحۀنخست",content_type:"index",subcontent_type:"homepe",enviro_type:"prod",url:"",domain:"",pub_year:"2016",pub_month:"07",pub_day:"17",pub_hour:"00",pub_minute:"00",pub_weekday:"Sunday",slug:"voa-dari-home-pe",section:"صفحۀنخست",english_section:"voa-dari-home-pe"};if(typeof(TealiumTFrom)==='function'&&typeof(TealiumTSearchKeyword)==='function'){varut_from=TealiumTFrom();varut_searchKeyword=TealiumTSearchKeyword();if(ut_searchKeyword!=null&&ut_searchKeyword!==''&&ut_data["search_keyword"]==null)ut_data["search_keyword"]=ut_searchKeyword;if(ut_from!=null&&ut_from!=='')ut_data["from"]=TealiumTFrom();}if(window.top!==window.self&&ut_data.pe_type==="snippet"){ut_data.pe_type='iframe';}(function(a,b,c,d){a="ts.tiqcdn.com/ut/bbg/voa-pangea/prod/ut.js";b=document;c="script";d=b.createElement(c);d.src=a;d.type="text/ja"+c;d.async=true;a=b.getElementsByTName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);})();لینکهایدسترسیبهمحتوایاصلیبرگردیدبهکاوشگراصلیبرگردیدبهجستجوبرگردیدLinkhasbeencopiedtoclipboardصفحهنخستافغانستانمنطقهامریکاجهانصحتجوانانآزادیبیانگزارش‌هایویژهسرمقالهمارادنبالکنیدزبانهاجستجوLiveLiveجستجوvarn2In=document.querySelector('.hdr-20__inner');varn2Sec=document.querySelector('.hdr-20__side--secondary')varsecStyle=window.getComputedStyle(n2Sec);if(n2In&&window.peYOffset-1){n2In.classList.add('hdr-20__inner--big')}قبلبعدBreakingNewsافغانستانمنطقهایالاتمتحدهجهانآزادیبیانگزارش‌هایویژهسرمقالهتظاهراتزناندرکابلباشعارکار،نانآزادی؛طالبانمانعشدندصدایامریکادرماهوارهEmbedshareیکموضوعچندزوایهEmbedshareThecodehasbeencopiedtoyourclipboard.widthpxheightpxدرفیسبوکشریککنید درتویترشریککنید TheURLhasbeencopiedtoyourclipboardپخشمستقیمدرحالحاضردردسترسنیست0:000:00Liveافغانستانیکسالسلطۀطالبانبرافغانستان؛39;مدافعانحقوق‌بشربیشتردرمعرضخطراند39;ایالاتمتحده۱۵۰میلیوندالربهمردمافغانستانکمکمی‌کندامریکاافبیآیاسناد39;فوقمحرم39;راازخانهترمپبدستآوردهاستامریکابااندونیزیاوسایرمتحدینتمریناتمشترکنظامیراراهاندازیکردجهانروسیه:اگرامریکاروسیهرا39;کشورحاصدای امریکا دریمیتروریزم39;معرفیکند،روابطدپلوماتیکراقطعمی‌کنیمنویسندهٔرمان39;آیاتشیطانی39;موردحملهقرارگرفتصحتمقام‌هادربریتانیاتطبیقواکسینتقویتیپولیورابرایکودکاندرلندنپیشنهادکردندیونیسف:کودکانمبتلابهسوتغذیهدرافغانستان۹۰درصدافزایشیافته‌اندبرنامۀپنج‌شنبهتلویزیونآشناویژهبرنامۀهفته‌وار۳۰دقیقهیکموضوعچندزوایهحایلویژهبرنامۀتکنالوژیکاروانگفتگویویژهزندگیدرامریکارکوراستعکس‌هایکسالسلطۀطالبانبرافغانستانبهروایتتصویرمطالبویژهاجتماع-اقتصادتولیدقالین‌هایسهبعدی؛کارمشترکافغانستانواوزبیکستانایراناتهامامریکامبنیبردستداشتنتهراندرتوطیۀکشتنمشاورپیشینقصرسفیدراردکردعلمی-تکنالوژیتلسکوپجیمزوبتصویرکهکشانیرافرستادکه۵۰۰میلیونسالنوریاززمینفاصلهدارد160;آیاطالباننفوذشانرادرشبکه‌هایدیجیتلیازدستدادهاند؟ورزشایرلنددردومینرقابتنیزافغانستانراشکستدادفوتبالرانافغانمی‌خواهندبهلیگبرترسویدنراهیابندمخدراتکمبودمنابعآبیموجبشدهتادهقانانبهکشتکوکنارروبیاورند-دهقانانتخریببته‌هایچرسدرولایتبلخ160;رادیوآشناپرخواننده‌ترین‌هااشرفغنی،خلیلزادوعبداللهراازعاملانسقوطجمهوریتخواند160;غرقشدنقایقحاملپناهجویاندرسواحلیونان:حدود۵۰پناهجوناپدیداندهدفاصلی39;جبهۀمقاومتملیافغانستان39;چیست؟صدهاشهروندافغانستانازپاکستانبهاسپانیاانتقالدادهشدند160;سخنگویطالبان:هیچجبهۀجنگیدرمقابلخصدای امریکا دریودنداریمتولیدقالین‌هایسهبعدی؛کارمشترکافغانستانواوزبیکستانامریکا:مقاماتروسیدرایرانآموزشطیاره‌هایبیسرنشینرافراگرفتهاند160;نویسندهٔرمان39;آیاتشیطانی39;موردحملهقرارگرفتBacktotopمارادنبالکنیدمعلوماتتماسبامادربارۀماماده۵۰۸محرمیتشمادیگرزبان‌هاامریکاغږپښتوډیوهراډیوVOAEnglishوائسآفامریکہ//registerserviceworkerifsupported//Service-workerfileneedstoexistinrootfolder,becauseitdefinesitsscope=itcaninterceptonlyrequestsbelowitinthetreestructurevarisPreview=(/[\&\?](previewId|design)=/).test(window.location.href);if(!isPreview){window.addEventListener('load',function(){if('serviceWorker'innigator&&(pwaEnabled||typeofOneSignal!='undefined'||!swCacheDisabled)){varsw='/OneSignalSDKWorker.js';if(typeofOneSignal!='undefined'&&OneSignal.config){sw=sw+'?appId='+OneSignal.config.appId;}if(pwaEnabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&pwa=true':sw+'?pwa=true';}if(swCacheDisabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&sw-cache-dis=true':sw+'?sw-cache-dis=true';}nigator.serviceWorker.register(sw).then(function(registration){console.log('ServiceWorkerregistrationsuccessfulwithscope:',registration.scope);},function(err){console.log('ServiceWorkerregistrationfailed:',err);});}});}//operamini-disableicofontif(nigator.userent.match(/OperaMini/i)){document.getElementsByTName("body")[0].className.replace("can-ff","");}//mobilebrowserstestif(typeofRFE!=='undefصدای امریکا دریined'){if(RFE.isMobile.any()){document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-mobile";}else{document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-not-mobile";}}XSSMMDLGvarbar_data={"apiId":"6238","apiType":"2","isEmbedded":"0","culture":"prs-AF","cookieName":"cmsLoggedIn","cookieDomain":""};

대지:صدای امریکا دری보고서

사이트 위반 사항이있는 경우 신고를 클릭하세요.보고서

추천 정보

추천 사이트