زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما - 아프가니스탄 - 한국 세계 카테고리 카탈로그

زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما

  • 2021-12-31수집 일
  • 2022-02-15업데이트 됨
زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما
  • 웹 사이트 주소:www.zoomg.ir
  • 서버 IP:185.141.212.104
  • 사이트 설명:زومجی وب سایت نقد و بررسی بازی ، سینما، تلویزیون، فیلم، اخبار بازی، بررسی سخت افزار گیمینگ و پوشش کامل کنفرانس و مراسم های E3، اسکار، گلدن گلوب و Gamescom است.

도메인 이름:www.zoomg.ir평가

~에 대한 5000~500000

도메인 이름:www.zoomg.ir흐름

143

도메인 이름:www.zoomg.ir좋거나 나쁘거나

열아홉은 아닙니다. 헛된 맹렬한

웹 사이트 :زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما가중치

1

웹 사이트 :زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماIP

185.141.212.104

웹 사이트 :زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما함유량

زومجی|اخباربازی،سینماوسریال،نقدوبررسیوراهنما×وروداعضاءعضویت$(function(){$("#quickRegisterIframe").on('load',function(){variframeHeightRegister=document.getElementById('quickRegisterIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizequickRegisterIframe(iframeHeightRegister+10);});$("#loginIframe").on('load',function(){variframeHeight=document.getElementById('loginIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizeLoginIframe(iframeHeight+10);});});functionresizeLoginIframe(height){if(heightمقالاتسینماییبهترینانیمههایزامبیمحور|ازتوکیوغولتادبیرستانمردگاندوشنبه,04مهر140192مقالاتبازیروابطفرااجتماعیدربازی‌هایویدئویی:بزنبریمبازیپنجشنبه,07مهر140122اخبارسایتتوضیحاتیپیراموننحوهفعالیتویدیوییزومجیشنبه,02مهر140159اندرویدگیمبهترینبازیهایکودکانهاندرویدجمعه,08مهر140145نقدفیلموسریالنقدفیلمAJazzman39;sBlues|سرنوشتتراژیکخواننده‌یجَزشنبه,09مهر14013انتخابسردبیرگفت‌وگوجیمرایانوگوگلبااتحادیهاروپادرموردتلاشمایکروسافتبرایخریداکتیویژنبلیزارداحتمالاضافهشدنقابلیتغیرفعالکردنQuickResumeدرکنسول‌هایایکسباکسبازخوردهایمنفیبازیFIFA23دراستیمکاراستودیوJetpackInteractiveرویبازیلایو-سرویسازیکمجموعهپرچمدارپلیاستیشنلغوانیمهسریالیShenmueپسازیکفصلمحبوب‌ترینپست‌هاراهنمایخریدکامپیوترگیمینگبالاردهراهنمایخریدکامپیوترردهحرفهایبهترینانیمههایزامبیمحور|ازتوکیوغولتادبیرستانمردگانبازیکالآودیوتیموبایلفیلترشدبهترینبازیهایکمحجمکامپیوتر|ازددسلزتالاکپشتهاینینجاداغترینبحثها600راهنمایخریدکامپیوترردهحرفهای410راهنمایخریدکامپیوترگیمینگبالارده174بازیکالآودیوتیموبایلفیلترشد173شایعه:دیزنیخواهانعرضهیکبازیجدیدازجنگستارگانهر۶ماهیکبار115انتصابمدیرعاملجدیدبنیادملیبازیهایرایانه‌ای100گفت‌وگوجیمرایانوگوگلبااتحادیهاروپادرموردتلاشمایکروسافتبرایخریداکتیویژنبلیزارد92بهترینانیمههایزامبیمحور|ازتوکیوغولتادبیرستانمردگانجدیدترینمقالاتاخبارسخت‌افزاراخبارفناوریعملکردRTX4090دربنچمارکCUDAتا۶۰درصدسریع‌ترازRTX3090Tiمهدیاسدی15:591401/07/103کارتگرافیکNVIDIAGeForceRTX4090دربنچمارکGeekbenchCUDAباپرچم‌دارنسلقبلانویدیایعنیRTX3090Tiمقایسهشدونتایجآندراختیارماقرارگرفتهاست.اخباربازیگیماواردزبرگزاریمراسمTheGameAwards2022باحضورطرفدارانعلیرضانیکاندیش15:081401/07/1022بااعلامجفکیلی،مراسم2022TheGameAwardsباحضورطرفدارانبرگزارخواهدشد.اخبارسینماوتلویزیونشرکتاپلاعلامتاریخپخشفصلدومسریالSlowHorsesبابازیگریاولدمنعلینوروزی14:121401/07/108شبکه‌یاپلتی‌ویپلاساعلامکردکهطرفدارهاچهزمانیبایدمنتظرپخشفصلدومسریالمهیججاسوسیSlowHorsesبانقش‌آفرینیگریاولدمنباشند.اخباربازیپلیاستیشنانتشارکمپینرایگانGivenTimeبازیJETT:TheFarShoreدراوایل۲۰۲۳علینوروزی13:211401/07/100بازیJETT:TheFarShoreدراوایلسال۲۰۲۳وهمزمانباانتشارنسخه‌یاستیممیزبانیکبخشداستانیرایگانبانامJETT:TheFarShoreخواهدشد.اخباربازیپلیاستیشنمواجههبرخیازبازیکنهابامشکلدرسیستمتأییدتلفنهمراهOverwatch2علینوروزی12:331401/07/102برخیازبازیکن‌هاازسیستمتأییدتلفنهمراهبازیOverwatch2شکایتدارندکهجهتمبارزهباتقلبورفتارهایآزاردهندهمورداستفادهقرارگرفتهاست.اخباربازیپلیاستیشنگفت‌وگوجیمرایانوگوگلبااتحادیهاروپادرموردتلاشمایکروسافتبرایخریداکتیویژنبلیزاردمحمدحسینخلجی12:141401/07/10100طبقگزارشاتبه‌نظرمی‌رسدجیمرایان،رئیسپلیاستیشنماهپیشسفری‌به‌بروکسلداشتهاستتاباادارهتنظیمرقابتاروپادرموردخریداکتیویژنبلیزاردتوسطمایکروسافتصحبتیداشتهباشد.اخبارسخت‌افزاراخبازومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنمارفناورینتایجبررسیعملکردفناوریXeSSاینتلباپردازندههایگرافیکیانویدیاوAMDمهدیاسدی11:371401/07/105فناوریسوپررزولوشنIntelXeSSDP4aباپردازنده‌هایگرافیکیمختلفانویدیاوشرکتAMDموردبررسیقرارگرفتهاستوبعضانتایجمتفاوتیرانشانمی‌دهد.اخباربازیپلیاستیشنپشتیبانیبازیMetal:Hellsingerازمادهادربه‌روزرسانیجدیدعلیمیرزاجان‌زاده10:081401/07/104استودیوTheOutsidersدرجدیدترینبه‌روزرسانیMetal:Hellزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماsingerپشتیبانیازمادهارابهاینبازیافزودهاست.اخبارسخت‌افزاراخبارفناوریکیتبررسیپردازندههایRaptorLakeازراهرسیدمهدیاسدی09:011401/07/100فروشگاهآلمانیCasekingازاولینمنابعیاستکهبهکیتبررسیپردازنده‌هاینسلسیزدهمیاینتلشاملCorei9-Kوi5-Kدسترسیپیداکرد.اخباربازیپلیاستیشنبازیکنانDroneDreadwolfنیازیبهتجربهسه‌گانهاصلیسرینخواهندداشتهومنفلاحی23:591401/07/0910ظاهراگیمرهایعلاقه‌مندبهتجربهبازیDroneDreadwolf،نیازیبهبه‌پایانرساندنسه‌گانهاصلیاینسرینخواهندداشت.خانوادهزومجیلاجیتکاولینکیبوردمکانیکیخودرابه‌طورخاصبرایکامپیوترهایمکمعرفیکردخانوادهزومجی23:151401/07/090صفحه‌کلیدمکانیکیجدیدلاجیتکموسومبهMXMechanicalMiniبه‌طوراختصاصیبرایکامپیوترهایمکاپلدررنگ‌روشن‌وباکلید‌هایمخصوصسیستم‌عاملدسکتاپاپلمعرفیشد.اخباربازیایکس‌باکساحتمالاضافهشدنقابلیتغیرفعالکردنQuickResumeدرکنسول‌هایایکسباکسعلیمیرزاجان‌زاده21:041401/07/0970قابلیتQuickResumeهنگاماجرایدوباره‌یبسیاریازبازی‌هایآنلاینمشکلاتیایجادمی‌کندوممکناستبه‌زودیشاهدقابلیتغیرفعالکردنآنباشیم.اخبارسینماوتلویزیونافایکساعلامتاریخپخشفصلیازدهمسریالAmericanHorrorStoryمسیحکریمی20:021401/07/098شبکهFXوهولوسرانجامازتاریخوبرنامهپخشونامفصلیازدهمسریال AmericanHorrorStoryپردهبرداشتند.اخبارسینماوتلویزیونشبکهانبیسیتاییدرسمیساختفیلمCommunityمسیحکریمی18:021401/07/0925ان‌بی‌سی‌یونیورسالبه‌صورترسمیبهساختفیلم Communityبرایپخشازشبکهپیکاکچراغسبزنشاندادهاست.نقدفیلموسریالنقدفیلمAJazzman39;sBlues|سرنوشتتراژیکخواننده‌یجَزعرفاناستادرحیمی16:591401/07/093درفیلمملودرامAJazzman’sBluesبازگشاییپرونده‌یقتلیقدیمیمنجرمی‌شودبهافشایحقایقیتاریکازظلمیتاریخی.بانقدزومجیهمراهباشید.اخباربازیپلیاستیشنکاراستودیوJetpackInteractiveرویبازیلایو-سرویسازیکمجموعهپرچمدارپلیاستیشنعلینوروزی15:591401/07/0927استودیوJetpackInteractiveاعلامکردکهبرایتوسعه‌یاثریلایو-سرویسازیکمجموعه‌یشاخصمتعلقبهپلیاستیشنمستقیماباسونیکارمی‌کند.اخباربازیایکس‌باکستشکیلپروندهخریداکتیویژنبلیزاردتوسطمایکروسافتدرادارهتنظیمرقابتاتحادیهاروپامحمدحسینخلجی15:071401/07/0934شرکتمایکروسافتبه‌صورترسمیدرادارهتنظیمرقابتاروپابرایخریداکتیویژنبلیزاردپرونده‌ایتشکیلدادهاستتابررسیآنتوسطاتحادیهاروپاآغازشود.اخباربازیپلیاستیشنافزایشاحتمالعرضهDLCداستانیبرایبازیHorizonForbiddenWestمحمدحسینخلجی14:421401/07/0910لنسردیک،بازیگرنقشSylensدربازیHorizonForbiddenWestتوییتیمنتشرکردهاستکهبرخیازمخاطب‌هاورسانه‌هاآنرانشانه‌ایمبنی‌برساختدی‌ال‌سیداستانیبرایایناثرمی‌دانند.اخباربازیشرکتیوبیسافتساختیکبازیشوترکوآپجدیدازیوبیسافتبااسمرمزProjectUمحمدحسینخلجی13:231401/07/0918طبقاطلاعاتلورفته،یوبیسافتدرحالساختیکشوترکوآپبه‌نامProjectUاست؛اثریکهدرآنبازیکنانبایددربرابریکتهدیدعظیممتحدشوند.اخبارسینماوتلویزیونشرکتادالتسوزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماییملغوانیمهسریالیShenmueپسازیکفصلعلینوروزی12:011401/07/0943طرفدارهادیگرنبایدمنتظرپخشفصلدومانیمه‌یسریالیShenmue:TheAnimationشبکه‌هایAdultSwimوCrunchyrollباشند.صفحه۱از۴۰۱۵۱۲۳۴۵...۴۰۱۵[{"@context":"schema.org","@type":"Organization","Name":"Zoomg","URL":"/","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.zoomg.ir/assets/logos/zoomg_logo.png","caption":"Zoomg"},"sameAs":["/channel/UCc445FfWD4c6TkH1y-7KmAA","twitter.com/myzoomg","/myzoomg/","/myzoomg/","/company/zoomg","/myzoomg/","t.me/myzoomg"]},{"@type":"WebSite","name":"Zoomg","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{query}","query-input":"requiredname=query"},"@context":"httpschema.org"}]varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::اماسآی::جدید::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="ang.ir/msi-homepe/"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-ang"src="cdn.zoomg.ir/2022/7/banner-msinew-300x250.gif"alt="1570;1608;1606;1711;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":405},{"title":"بنر::رایتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="packe.rightel.ir/ExtraPackeSales/ProductListToSales/ShowProduct?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=internet&amp;utm_campaign=economicalinternet&amp;utm_content=zoomg"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Rightel"src="cdn.zoomg.ir/2022/9/rightel-banner-300x250.gif"alt="1585;1575;1740;1578;1604;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":411}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);ویدیوهایاختصاصینیمنگاهبازیTheLastofUsPartIجمعبندیویدیوییشوکیسمایکروسافتدرتوکیوگیمشو۲۰۲۲؛ازقهرمانOverwatch2تاDeathloopجمعبندیویدیویینینتندودایرکتشهریورماه؛اززلداتابایونتا3جمعبندیویدیوییمراسمStateofPlay؛ازRnar246;kتاTekken8موشکافیتریلرجدیدبازیGodofWarRnarokبازیهایموردانتظار۴بهمن۱۴۰۱بازیForspokenسومآبان۱۴۰۱بازیGothamKnights۲۰۲۳بازیStarfield۱۸آبان‍۱۴۰۱بازیGodofWarRnarok۶آبان۱۴۰۱بازیCallofDuty:ModernWarfareII2022varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::گرین::HL2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div>13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="green.ir/products/power-supply"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL2-Green"src="cdn.zoomg.ir/2021/12/banner-powergreen-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1711;1585;1740;1606;"style="float:right;"/></a></p>13;10;</div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":365},{"title":"بنر::تسکو::‌BL2وHL2","body":"<div><ahref="tsco.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="BL2-HL2-Tesco"src="cdn.zoomg.ir/2022/9/tesco-banner-zoomg.gif"alt="1576;1606;1585;1578;1587;1705;1608;1711;1740;1605;1740;1606;1711;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":420}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);بررسیبازی7بررسیبازیبررسیبازیSteelrisingدرمیانانبوهیازبازی‌هایمستقلدرزیر-ژانراکشن/سولز-لایک،آیاSteelrisingمی‌تواند‌آثارهم‌ردهراکنارزدهوتجربه‌ایجدید،متمایز،مفرحوارزشمندراتقدیممخاطببکند؟همراهبررسیزومجیباشید.8بررسیبازیMetal:Hellsinger8.5بررسیبازیImmortality7بررسیبازیTeeneMutantNinjaTurtles:TheCowabungaCollectionبررسیمحصولبررسیسختافزاربررسیگلکسیاس۲۲اولتراسامسونگسامسونگگلکسیاس۲۲اولترابه‌لطفپردازندهاکسینوس۲۲۰۰براینخستینبارری‌تریسینگرابهگوشی‌هایهمراهآوردهاست.جعبهگشاییهواوینوا9SE|بازیهاچطوراجرامی‌شوند؟بررسیساعتهوشمندهواویWatchGT3بررسیویدیوییکیسگیمینگاماسآیMEGInfiniteX11thبررسیفیلموسریالنقدفیلموسریالنقدفیلمAJazzman39;sBlues|سرنوشتتراژیکخواننده‌یجَزدرفیلمملودرامAJazzman’sBluesبازگشاییپرونده‌یقتلیقدیمیمنجرمی‌شودبهافشایحقایقیتاریکازظلمیتاریخی.بانقدزومجیهمراهباشید.نقدفیلمامیلیجنایتکار(EmilytheCriminal)|روایتشکلگیرییکتبهکارنقدفیلمسههزارسالحسرت(ThreeThousandYearsOfLonging)نقدفیلممولوخ(Moloch)|یکاثرترسناکهلندی2022اخبارسینمااعلامتاریخپخشفصلدومسریالSlowHorsesبابازیگریاولدمنعلینوروزی14:121401/07/10اعلامتاریخپخشفصلیازدهمسریالAmericanHorrorStoryمسیحکریمی20:021401/07/09تاییدرسمیساختفیلمCommunityمسیحکریمی18:021401/07/09لغوانیمهسریالیShenmueپسازیکفصلعلینوروزی12:011401/07/09نقشآفرینیامااستون،ویلمدفوو160;مارگارتکوالیدرفیلمجدیدیورگوسلانتیموسمسیحکریمی23:591401/07/08مقالاتسینماییسریالاوبیوانکنوبیچگونهتبدیلشدنآناکینبهدارثویدرراتکمیلکرد؟بهترینانیمههایزامبیمحور|ازتوکیوغولتادبیرستانمردگانژانرفانتزیوعلمیتخیلیدرایران|ازدلایلفقدانتانمونه‌هایاندکبهترینفیلمهایمونیکابلوچی|ازمالناتاماتریکس۲آخرهفتهچهفیلمیببینیم:ازSevenPoundsتاTellMeWhoIAmازانیمهمحبوبسگهایولگردبانگوچهمی‌دانید؟معرفیسریالبیمار(ThePatient)|استیوکارلدرنقشیکروانشناسراهنمایخریدراهنمایخریدمانیتورگیمینگدرقیمتهایمختلف121ادامهمطلبچهمادربردیراباچهپردازنده‌ایبخریم؟86ادامهمطلبراهنمایخریدوآزمایشقطعاتدستدومکامپیوتر66ادامهمطلببررسیاختصاصیکارتگرافیکگیگابایتAORUSGeForceRTX2080TiXTREME35ادامهمطلبموبایلبهترینبازیهایدخترانهاندرویدبهترینبازیهایدیتاداراندروید۴۵بازیرایگاناندرویدکهحتمابایدنصبکنیدسیدرضانصری21:001400/01/03بهترینبازیهایترسناکاندرویدعرفانسعیدیان17:591399/09/24بهترینبازیهایآفلایناندروید|۵۵بازیکهنبایدازدستبدیدمحمدصادقتواضعی17:471401/01/21بهترینبازیهایآنلایناندروید-38بازیچندنفرهکهبایدتجربهکنیدمحمدصادقتواضعی19:041400/06/030اندرویدگیمبهترینبازیهایاندروید|۱۰۸بازیبرتراندرویدیکهبایدنصبکنیددراینمقالهازبهترینبازیهایاندرویددرتمامدورانگفته‌ایم،بازیهاییکهحتمابایدتجربهکنیدوحداقلبایدچندموردآنرارویگوشیخودنصبداشتهباشید.داغ‌ترینمطالبهفتهراهنمایخریدکامپیوترگیمینگبالاردهراهنمایخریدکامپیوترردهحرفهایبهترینانیمههایزامبیمحور|ازتوکیوغولتادبیرستانمردگانحتمابخوانیدعملکردRTX4090دربنچمارکCUDAتا۶۰درصدسریع‌ترازRTX3090TiبرگزاریمراسمTheGameAwards2022باحضورطرفداراناعلامتاریخپخشفصلدومسریالSlowHorsesبابازیگریاولدمنشاخه‌هایبرتربررسیبازیزوم‌کستنیم‌نگاهمعرفیبازیموبایلاخبارسینماوتلویزیوناخباربازینقدفیلموسریالخانوادهزومجیزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتایید©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومجیتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::گرین::HL2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div>13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="green.ir/products/power-supply"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL2-Green"src="cdn.zoomg.ir/2021/12/banner-powergreen-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1711;1585;1740;1606;"style="float:right;"/></a></p>13;10;</div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":365},{"title":"بنر::اماسآی::جدید::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="ang.ir/msi-homepe/"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-ang"src="cdn.zoomg.ir/2022/7/banner-msinew-300x250.gif"alt="1570;1608;1606;1711;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":405},{"title":"بنر::تسکو::‌BL2وHL2","body":"<div><ahref="tsco.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="BL2-HL2-Tesco"src="cdn.zoomg.ir/2022/9/tesco-banner-zoomg.gif"alt="1576;1606;1585;1578;1587;1705;1608;1711;1740;1605;1740;1606;1711;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":420},{"title":"بنر::رایتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="packe.rightel.ir/ExtraPackeSales/ProductListToSales/ShowProduct?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=internet&amp;utm_campaign=economicalinternet&amp;utm_content=zoomg"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Rightel"src="cdn.zoomg.ir/2022/9/rightel-banner-300x250.gif"alt="1585;1575;1740;1578;1604;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":411}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

대지:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما보고서

사이트 위반 사항이있는 경우 신고를 클릭하세요.보고서

추천 정보

추천 사이트