ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال - 아프가니스탄 - 한국 세계 카테고리 카탈로그

ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال

  • 2021-12-31수집 일
  • 2022-02-15업데이트 됨
ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال
  • 웹 사이트 주소:www.arzdigital.com
  • 서버 IP:104.26.15.148
  • 사이트 설명:ارزدیجیتال تارنمایی جامع در زمینه اطلاع رسانی ، ارائه ابزارهای تخصصی و آموزش های پیشرفته در زمینه بیت کوین ، بلاکچین و رمزارزها می باشد

도메인 이름:www.arzdigital.com평가

~에 대한 5000~500000

도메인 이름:www.arzdigital.com흐름

548

도메인 이름:www.arzdigital.com좋거나 나쁘거나

행운이 옵니다. 좋은 평판을 즐길 수 있습니다

웹 사이트 :ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال가중치

1

웹 사이트 :ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالIP

104.26.15.148

웹 사이트 :ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال함유량

vargtm4wp_datalayer_name="dataLayer"; vardataLayer=dataLayer||[];ارزدیجیتال-تحلیل،بررسیواخباربازارارزهایدیجیتالvardataLayer_content={"pePostType":"frontpe"}; dataLayer.push(dataLayer_content);(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.'+'js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WN8LX3B');functionbreakingImeError(el){(function_(){if('jQuery'inwindow){var$=jQuery;$(el).remove();}else{setTimeout(_,200);}})();}دسترسیسریعدرهرکجایسایتکههستید،باایندکمهبهابزارهاوبخش‌هایویژه‌سایتدسترسیپیداکنیدفیلمآموزشیمتوجهشدمعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنید0دراینبخشمیتوانیدمهم‌تریناخبارسایترامشاهدهنمایید.اگرمیخواهیدایناخباربرایشماایمیلشوددرخبرنامهماعضوشوید.عضویتدرخبرنامهاخباراخبارایراناخبارجهاناخباربیتکویناخباراتریوماخبارآلت‌کوین‌هااخباردیفایاخبارNFTاخباربلاکچیناخباراستخراجاخبارقانون‌گذاریاخبارصرافی‌هاگزارشوتحلیلمصاحبهاخبارسایتبرایتازه‌واردهاآشناییبابیتکوینآشناییبابلاکچینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتراهنمایسرمایه‌گذاریبیاموزیدآموزشبیتکوینآموزشاتریومآموزشآلتکوینهاآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازارآموزشدیفایآموزشNFTآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریآموزشکیفپولآموزشصرافیآموزشامنیتآموزشبلاکچینتحلیلوسرمایه‌گذاریتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلقیمتاتریومتحلیلتکنیکالاختصاصیتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلفاندامنتالآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازاردانشنامهسرمایهگذاریمقالاتمنتخبیادداشتتوصیفاتبزرگانقیمتارزدیجیتالاستخراجوسهام‌گذاریآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریدانشنامهاستخراجبررسیابزارهایاستخراجماشینحساباستخراجبررسیارزهایدیجیتالکیفپول‌هاپروژه‌هایدیفایپروژه‌هایNFTبازی‌هایکریپتوییپلتفرم‌هایتحلیلیابزارهایاستخراجصرافی‌هاراهنمایخریددیفایآموزشدیفایمعرفیوبررسیپروژه‌هایدیفایاخباردیفایهمهنوشته‌هایدیفایچندرسانه‌ایویدئواینفوگرافیکپادکستکاربردبلاکچینتحلیلکنیدتازهواردید؟صالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئو۲ساعتقبلاخبارایرانوضعیتبازار:بیتکویندرآستانهثبتچهارمینکندلصعودیخوددر۶هفتهاخیراست۳ساعتقبلاخباربیتکوینارزدیجیتالملییابانکمرکزی(CBDC)چیست؟۲۰ساعتقبلآموزشآلتکوینهامتنوع‌سازیسبدسرمایه‌گذاریدربازارارزهایدیجیتال۴هفتهقبلارزویژناستانداردهایدستگاه‌‌هایاستخراجازاولمهراجباریمی‌شود؛ماینرهایایرانیبایدنگرانباشند؟۱روزقبلمصاحبهپذیرشارزهایدیجیتالدرسازمان‌هابهکمکسرمایه‌گذارانخطرپذیر۱روزقبلاخبارقانون‌گذاری#general_header_desktop__widget{min-height:180px;margin-bottom:15px;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;min-height:180px;}@media(max-width:586px){.arz-atlas-banner-twoimg{width:380px!important;height:110px!important;display:block;margin:auto;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;height:110px!important;} #general_header_desktop__widget{ height:110px!important; margin-bottom:15px; min-height:unset; }}فرصتباقیماندهاطلاعاتبیشتروشرکتدردورهاطلسارزدیجیتالپلاسدوره‌یجامعغیرحضوریصفرتاصدارزهایدیجیتال،آموزشتریدینگ،تحلیلتکنیکالوآشناییباماینینگ٪۲۰تخفیفتومان(function_(){if('jQuery'inwindow&&'arzDigital'inwindow){jQuery(function($){$(window).on("scroll",function__(){if(window.scrollY>0||arzDigital.data.enable_scroll){$(window).off("scroll",__);varnow=(newDate()).getTime()/1000,one=$(".arz-atlas-banner-one"),two=$(".arz-atlas-banner-two"),hrefs={1024:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],767:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],0:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],},b={1024:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_banner.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/05/Atlasarzdigital_new2.gif'],767:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_tablet.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_tablet.gif'],0:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/lus_mobile.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_mobile.gif'],},wwin=$(window).width(),a=1,banner=$('.randomBanner01'),att='src',url,max=0;if('atlas__timer'inwindow&&noww&&w>max)max=w;}a=Math.floor(Math.random()*b[max].length);url=b[max][a];if(url)banner.attr(att,url);url=hrefs[max][a];if(url)$(".arz-atlas-banner-two").attr('href',url);}$("#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation").removeClass("arz-opacity-animation");}});});}else{setTimeout(_,500);}})(ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال);قیمتلحظهایارزهایدیجیتالحجمکلبازار:1.225تریلیوندلارمعاملات24ساعت:84.226میلیاردسهمبیتکوین:38.14درصدتعدادارزهایدیجیتال:4,992نرختتر:۳۰۷۲۰تومانلیستقیمتمبدلقیمت۲۲مرداد۱۴۰۱۱۶:۳۸Bitcoin$24,438۷۵۰,۷۶۱,۵۶۱تومان3.14%حجمبازار:۴۶۷.۲۸میلیارددلار578.5KEthereum$1,984.20۶۰,۹۵۴,۶۳۴تومان6.19%حجمبازار:۲۴۱.۹۶۴میلیارددلار92.5KTether$1.00۳۰,۷۳۴تومان0.002%حجمبازار:۶۷.۰۶۹میلیارددلار16.2KUSDCoin$0.۳۰,۷۱۷تومان-0.0005%حجمبازار:۵۳.۸۰۹میلیارددلار927BNB$330.87۱۰,۱۶۴,۴۸۱تومان3.64%حجمبازار:۵۳.۳۸۳میلیارددلار56.5KCardano$0.۱۷,۱۶۳تومان6.68%حجمبازار:۱۸.۸۵میلیارددلار115.5KXRP$0.۱۱,۶۶۴تومان2.09%حجمبازار:۱۸.۶۵۹میلیارددلار105.8KBinanceUSD$0.۳۰,۷۱۰تومان0.0009%حجمبازار:۱۷.۶۳۷میلیارددلار352ایده‌هایمنتخبکاربرانیکپیشبینیکهنهجاییدیدیننهشنیدینونهکسیبهذهنشرسیده،حاصلکنجکاویبندههستBENYAMINbitcoinدوستانهمونطورکهدرتصویرمشاهدهمیکنیددوتاالگورودرکنارهمقراردادم،یکلاینقرمزرنگرومشاهدهمیکنیددرتایمفریمروزانهکهمربوطبهحرکتصعودیونزولیهدرسال۲۰۱۸بیتکوینهست،وهمچنینحرکتاخیربیتکوینولیدرتایمفریمهفتگیتانقطهایکهقرارداریمالبتهتایکهفتهیپیش،اگردقتکنیدتمامفرازونشیبهادرروندروزانهی۲۰۱۸باروندهفتگیهسالقبلتاامروزکاملاباهمهمخوانیداشتنومنسقفهاوکفهاروبافلشسبزرنگبهممتصلکردمتاحرفینمونهتاحالاکهواقعاشبیههمبوده،شمامیه5ساعتقبل۰۷فعلاصعودیوسپساصلاحعمیقBENYAMINbitcoinتحلیلمکاملاتکنیکالهستاخبارروقبولندارم،روندبیتکوینروطبققواعدخاصمیبینموپیشبینیموانجامدادم،فعلاروندروبهرشدودریککانالصعودیروبهحرکتهستبابرخوردهایمنظمبهکفوسقفکانال،اوردربلاکموجوددرحوالیه۲۸هزاررودرتایمفریم۳دقیقهایباتاییدیهبدستآوردمازونجاشورتمیگیرم،فعلادلیلیبرایرشدبازارنمیبینموبهنظرمکفروندیده،کفرو۱۴۵۰۰میدونم،طبقنظرخودتونمعاملهکنیدیاتحلیلگرانبزرگ،خیلیاهمرو۶۰هزارهدف۱۰۰میدادنشایدکفهمهمون۱۷۵۰۰بودهباشهزمانم5ساعتقبل۰۸بیتکویندرکنالصعودی(4ساعته)حامدامbitcoinبیتکویندرکانالصعودیدرحالحرکتهست.دیشبتونستازمیانهکانالخودشوبکشهبالاونیازدارهکهبالایناحیهمقاومتی(کهدارهتبدیلبهحمایتمیشه)خودشونگهداره.درکوتاهمدتمیتونهتاودرمیانمدتتاهمبالابیاد،گرچهواگراییروزانهکمیکارروواسشسختخواهدکرد.درصورتشکستمیانهکانالوترندلایننارنجی،میتونهتاوهمپایینبیاد.اونجاباتوجهبهکندلهاوعرضوتقاضامجددابایدتحلیلصورتبگیره.6ساعتقبل۰۴ETHFuturesOpenInterestbehzadasgharibitcoinETHFuturesOpenInterestدرصرافیبایننسبهمیزان3میلیارددلار،نزدیکسقفقبلیدرزماناتریوم4600دلاریرسیدهاست،احتمالنوساناتشدیدبازارطیروزهایاینده6ساعتقبل۰۳خریدارایخرددارنمیخرن؟PlanZbitcoinسلامخدمتعزیزان.یکیازشاخصهاییکهمیتونهکاربردیباشهبرایاینکهبفهمیمخریدارانخرداقدامبهخریدمیکنندیاخیر،شاخصارزشداراییآدرس‌هایباموجودیبیشاز۱سکهاست.اینشاخصدراینبازارنزولیمانندبعضیازشاخصهایدیگهسقفجدیدیروازخودشبهثبترسوندهواینموضوعنشاندهندهایناستکهخریدارانخردمدامبهداراییشانیااضافهمیکنندویااینکهتازهخریدمیکنند.نماینزدیکعکس:بااینکهدربازارخرسیبهسرمیبریماینموضوعبهنظرشمانشاندهندهچیه؟آیاامیدیبهاین6ساعتقبل۵۵حقائقیدررابطهباسولانایکتریدرbitcoinبرادرانمکالينائودوتابرادرژاپنیهستندکهتونستنبادستکاریوفریبدرزمانحرکتصعودیپارسالبازارTVLسولاناروافزایشبدن!وباعثرشدفضاییقیمت#سولانابشن.ایانمکالينائو۲۰سالهنابغهبرنامهنویسیهاینرشتهتوییتداستاناینفاجعهاسکهبهتازگیعمومیشده!:TVL یعنیکلحجمپولقفلشدهدریکپروژه.هرچقدریکشبکهارزشپولقفلشدهاشبیشترباشه،شبکهارزشمندتریهوTVLیکمعیاریبرایبررسیارزشیکشبکهاستاینبهاینمعنیهتوکنیکهقفلمیشهروشفشارفروشنیستوبهراحت8ساعتقبل۰۳نمودار4ساعتهویکساعتهبیتکوینTWR(کوتاهمدت)TWRbitcoin21مردادساعت16:30باتوجهبهنمودار4ساعتهبیتکویندیدهمیشودکهروندنزولیشروعشدهوادامهداردامااینروندشایدازحدود8ساعتدیگردوبارهصعودیشود.همچنیننموداریکساعتهنشانازکاهشقیمتیاثباتقیمتدارد.نموداریکساعتهدرعکسزیرقابلمشاهدهمیباشد.نتیجهتحلیل:طیچندساعتآیندهکاهشاندکیاثباتقیمتداریمواز8ساعتبعدیازودتررونددوبارهصعودیمیشود  ***توجه:تحلیلتکنیکالهمیشهدرستنیستبانظرخودتونتصمیمبگیریدوبهفاندامنتالهم23ساعتقبل۰۲۱usdt.d/1dدامیننستترVRXbitcoinدامیننستتر{تسلطتتربربازار}جایحساسیهستدرتایمفریمروزانه{دیلی}اگراینمحدوده5.85/6.11روازدستبدهتامحدودهپایینیمیادکهباعثرشدبازارمیشهکهبیتتارگشتاشبهترتیب// ولیاگهحفظکنهاینمحدودهروتامحدودهبالاییکه6.85هستمیرهبالاوبیتحدوداتا/ریزشمیکنه2روزقبل۰۱۹آپدیتوبازهمنرختورمPlanZbitcoinهمانطورکهقولدادهبودمبعدازانتشارنرختورم،ایدهایکهصبحزدهبودمروآپدیتمیکنم.نرختورمبرخلافپیشبینیهاکمتربود؛بهاینمعناکهتورمپاییناومده.اگربازاررودرتایمفریمپایینببینیدمیبینیدکهچهسریعکندلهابهاینخبرواکنشنشوندادنوهمینباعثپامپقیمتیاغلبشونشد.درگامبعدیبایدببینیمکهنرخبهرهفدرالرزروبهچهصورتخواهدبود؟آیادوبارهآنراافزایشخواهنددادیاخیرباتوجهبهکاستهشدننرختورم؟نمایبزرگترعکس:2روزقبل۵۱۷نمودار4ساعتهویکساعتهبیتکوینTWR(کوتاهمدت)TWRbitcoinباتوجهبهنمودار4ساعتهبیتکویندیدهمیشودکهفعلاروندنزولیادامهداردامابهزودیاینروندعوضشدهوصعودیمیشود(ازحدودفرداعصر) همچنیننموداریکساعتهدرحالرسیدنبهانتهایخودمیباشدو نشانازکاهشقیمتیاثباتقیمتدارد. نموداریکساعتهدرعکسزیرقابلمشاهدهمیباشد.نتیجهتحلیل:طیچندساعتآیندهکاهشاندکیاثباتقیمتداریموازفرداعصراحتمالاصعودیخواهدبود ***توجه:تحلیلتکنیکالهمیشهدرستنیستبانظرخودتونتصمیمبگیریدوبهفاندامنتاله3روزقبل۳۳۳زنگخطربرایآلتکوینهاaminhhighatbitcoinچارتروزانهدامیننستتررومشاهدهمیفرماییدکهشکستنخطروندنزولی(کهقطعاطیروزهایآتیخواهدشکست)بهخاطرچندتادلیلکهخدمتتونعرضخواهمکردخیلیخطرناکه.۱:باشکستخطروندنزولیدامیننستتر،بهسقفکانالهفتگیکهمحدوده۱۰درصدمیشهحرکتمیکنه۲:دامیننسبیتکویندرمحدودهحمایت۴۰درصدقراردارهوغیرممکنهالانبرهزیر۴۰درصد۳:دامیننساتریومکهرهبرآلتکوینهاستبازهمتویمحدوده۲۰درصدبهمقاومتخوردوانتظاراصلاحهستوهمینطورچارتطلابربیتکوینوطلابرات3روزقبل۴۱۵ازمنبپرس؟؟؟قسمتششمیکتریدرbitcoinدوستانامروزهرسوالیداریدمیتونیدازمبپرسیدهرآنچهکهربطبهبازارهایمالیوکریپتودارهتااونجاییکهبلدباشمبهتونجوابمیدمتکنیکالفاندامنتالآنچیناقتصادوهرآنچهکهسوالهبراتون3روزقبل۹۳۱۹مشاهدههمهایده‌هاافزودنایدهجدیداخبارفوریهمه۱۰دقیقهقبلصعودی3نزولی1قیمتتوکنتورنپسازدستگیریتوسعه‌دهندهٔآنبهپایین‌ترینسطحخوددریکسال...پسازاینکهمقاماتهلندیروزجمعهتوسعه‌دهنده‌یاحتمالیپروتکلتورنادوکشرادرآمستردامدستگیرکردند،قیمتتوکنتورن(TORN)در۲۴ساعتگذشتهبابیشاز۱۳درصدکاهش،بهپایین‌ترینسطحخوددریکسالگذشتهرسید.درحالحاضر،اینتوکنباقیمتیکمتراز۱۲معاملهمی‌شودکهنسبتبهبالاترینسطحقیمتیخوددر۱۳فوریه۲۰۲۱(۲۵بهمن۹۹)‌حدود۹۷درصدکاهشداشتهاست.طبقگفتهوزارتخزانه‌داریایالات‌متحده،تورنادوکشیکیازمحبوب‌ترینپلتفرم‌هابرایناشناس‌سازیتراکنش‌هایارزدیجیتالبودهاست.تورنادوکش مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۳۶دقیقهقبلصعودی1نزولی7حجممعاملاتیونیسواپبهپایین‌ترینمیزانخوددرسال۲۰۲۲رسیدهاستطبقتحقیقات«بی‌این‌کریپتو»،حجممعاملاتصرافییونی‌سواپدراولینماه(ژوئیه)ازسهماههسومسال۲۰۲۲حدود۳۷.۸میلیوندلاربودهاست.اینمقدارنسبتبهماهژوئنکهحجممعاملاتدرآنحدود۴۶.۴میلیوندلاربوده،حدود۱۸درصدکاهشداشتهاست.صرافییونیسواپپسازرسیدنبهپایین‌ترینحجممعاملاتخوددرفوریه۲۰۲۱(بهمن۹۹)حدود۳۲میلیارددلار،طی۷ماهگذشتهشاهدکاهشبیشترحجممعاملاتخودبودهاست. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرBeInCrypto۱ساعتقبلصعودی22نزولی1رئیسسازمانتوسعهتجارت:۱۰میلیوندلارپرداختارزدیجیتالبرایثبتسفارشخودرو...علیرضاپیمان‌پاک،رئیسسازمانتوسعهتجارت،دربرنامهمیزاقصادیشبکهخبرگفتهکه۱۰میلیوندلارپرداخت‌شده باارزهایدیجیتالبرایثبتسفارشوارداتخودروبودهاست.اودرادامهگفت:«درموافقت‌نامه‌ایکهمیانرئیسبانکمرکزیووزیرصمتمنعقد‌شده،استفادهازارزهایدیجیتالبه‌عنوانیکابزارتوسعهتجارتمطرح‌شدهاست.».پیمان‌پاکبابیاناینکهبانکمرکزیکشور‌هاارزهایدیجیتالرابهرسمیتشناختند،امااعلامرسمینمی‌کنند،گفت:«هرکسیکهارزدیجیتالرسمیاستخراج‌شدهدارد،می‌تواندازپایانشهریورباآنوارداتانجامدهد.» مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبراقتصاد۲۴۱ساعتقبلصعودی24نزولی4مدیرعاملبلاکچینداتکام:سرمایه‌گذاریبررویرقبایاتریومهنوزهممی‌تواند...پیتراسمیت،مدیرعاملبلاکچینداتکامدرمصاحبه‌با«دِبلاک»گفت:«هیچ‌یکازراه‌حل‌هایلایه۱اتریومنتوانستندآنراشکستدهند،اماسودزیادیرابرایسرمایه‌گذارانخودبهارمغانآوردند.اگرشماسرمایه‌گذاریکیازاینپروژه‌هاییهستیدکهبهشکلیمقیاس‌پذیراست،هرچنددرمقیاسکوچک،می‌تواندبرایشمابازدهی‌فوق‌العاده‌ایداشتهباشد.».برایاسمیت،دلیلسرمایه‌گذاریبررویرقبایاتریومروشناست؛اوعقیدهداردصرف‌نظرازاینکهآیااینپروژه‌هادربهچالشکشیدناتریومموفقهستندیاخیر،می‌تواننددرزماننسبتاًکوتاهیسودقابل‌قبولیداشتهباشند.اتریوم مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرTheBlock۲ساعتقبلصعودی44نزولی4درآمدماینرهایبیتکویننسبتبهماهگذشتهبیشاز۶۸درصدافزایشداشتهاستداده‌های«بلاک‌چین‌دات‌کام»نشانمی‌دهدکهدرآمداستخراجبیتکویندریکماهگذشتهنزدیکبه۶۹درصدافزایش‌یافتهواز۱۳.۹۲۸میلیوندلاردر۱۳ژوئیه(۲۲تیر)به۲۳.۴۸۸میلیوندلاردر۱۲آگوست(۲۱مرداد)رسیدهاست.درکنارافزایشدرآمدماینرها،نرخهششبکهبیتکوینبیشاز۱۰درصدرشدکردهکهدرنتیجهٔآنسختیاستخراج،برایاولینبارازماهژوئن(خرداد)افزایش‌یافتهاست. درنتیجهٔاینروندرشدشبکهٔبیت‌کوین،قیمتسهامشرکت‌هایاستخراج‌کنندهنیزطییکماهگذشتهبیشترشدهاست.بیتکوین مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۵ساعتقبلصعودی149نزولی29برایاولینباردر۷۴روزگذشتهقیمتاتریوماز۲هزاردلارعبورکردصبحامروزقیمتاتریوم،دومینارزدیجیتالبرتربازارپسازبیتکوین،برایاولینباردر۷۴روزگذشتهاز۲٬۰۰۰دلارفراتررفت.اوجقیمتیامروزاتریوم۲٬۰۰۹دلاراستودرحالحاضرهرواحدازاینارزدیجیتالباقیمتیحدود۲٬۰۰۳دلارخریدوفروشمی‌شود.گفتنیاستبه‌روزرسانینهاییشبکهاتریومبهاثباتسهامقراراستاواسطشهریوربرگزارشود.اتریوم۶ساعتقبلصعودی73نزولی41دولتازبکستاندسترسیشهروندانبهصرافی‌هایبین‌المللیارزدیجیتالرامسدود...دولتازبکستان،روزچهارشنبهاعلامکردکهدسترسیشهرونداناینکشوررابهتعدادیازصرافی‌هایبین‌المللیارزدیجیتالرامسدودمی‌کند.«آژانسملیچشم‌اندازپروژه‌ها»(NAPP)روز۱۰آگوست(۱۹مرداد)دربیانه‌ایاعلامکردهاستکهازبکستان دسترسیبهپلتفرم‌هایمعاملاتیوصرافی‌هایارزدیجیتالرابهدلیلارائهخدماتبدونمجوزوبرخلافقوانینجاریمسدودمی‌کند. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۷ساعتقبلصعودی118نزولی51شبکهمونروتاساعتیدیگربه‌روزرسانیمی‌شودشبکهمونروازطریقاجراییکهاردفورکدرروزشنبه،۱۳اوت(۲۲مرداد)ودربلاکشماره۲٬۶۸۸٬۸۸۸به‌روزرسانیمی‌شود.پسازاینبه‌روزرسانینوساناتهزینهکارمزدتراکنش‌هایمونروبهحداقلمی‌رسدوامنیتکلیشبکهبهبودپیداخواهدکرد. تعدادامضاکنندگان«امضایحلقوی»برایهرتراکنشاز۱۱به۱۶نفرافزایشخواهدیافت.الگوریتم«Bulletproofs+»معرفیخواهدشدکهاندازهتراکنش‌هاراکاهشوسرعتآنهاراافزایشخواهدداد.سرعتهمگام‌سازیکیفپول‌ها۳۰تا۴۰درصدبیشترخواهدشدودرنهایتعملکردچندامضاییاینشبکهنیزتوسعهخواهدیافت.مونرو مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرجدیدترینمطالبسرمایهگذاریاخبارایرانآموزشبیتکویناتریومتحلیلقیمتصالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئوگروهخبری۲ساعتقبل۱۷علیصالح‌آبادی،رئیس‌کلبانکمرکزیایران،به‌تازگیدرمصاحبه‌ایتلویزیونیگفتهاستمبادلهوسرمایه‌گذاریدرارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیپذیرفته‌شدهنیستوبهرسمیتشناختهنمی‌شود.اوهمچنینگفته...وضعیتبازار:بیتکویندرآستانهثبتچهارمینکندلصعودیخوددر۶هفتهاخیراستمحمد‌امینعلی‌یاری۳ساعتقبل۱۶کندلهفتگیقیمتبیتکوینتاکمتراز۴۸ساعتدیگربستهمی‌شودواگراتفاقخاصینیفتد،اینارزدیجیتالمی‌تواندچهارمینهفتهصعودیخودرادر۶هفتهگذشتهتجربهکند.ایندرحالیاستکهبرخیشاخص‌های...ارزدیجیتالملییابانکمرکزی(CBDC)چیست؟ریحانهکاظمیانمقدم۲۰ساعتقبل۳۴۱۰تحولاتانقلابیکهدردنیایخدماتمالیبه‌وقوعپیوسته،تعاریفاینحوزهرادستخوشتغییراتیکردهاست.اینتغییرات،تنهابهپلتفرم‌هایارائهخدماتپولیومالیمحدودنیستودیدگاهسنتیمادرزمینه...۳ارزدیجیتالکهمی‌توانندپسازبه‌روزرسانیاتریومبیشترازاتررشدکنندپوریامالکی‌فرد۱روزقبل۱۴۸۶اینتنهاتوکنخودشبکهاتریومنیستکهازمهاجرتاینشبکهبهالگوریتماثباتسهام(PoS)سودمی‌برد.درادامه۳ارزدیجیتالدیگرراکهپسازبه‌روزرسانیمرج(Merge)حتیممکناستازلحاظقیمتعملکرد...استانداردهایدستگاه‌‌هایاستخراجازاولمهراجباریمی‌شود؛ماینرهایایرانیبایدنگرانباشند؟محمد‌امینعلی‌یاری۱روزقبل۳۰۱قراراستباشروعمهرامسال،اجرایاستاندارهایمرتبطبادستگاه‌هایاستخراجارزدیجیتالبرایماینرهایمجازداخلکشوراجباریشود.ایناستانداردهایجدیدمی‌توانندمحدودیت‌هاییرابرایاستفادهاز...پذیرشارزهایدیجیتالدرسازمان‌هابهکمکسرمایه‌گذارانخطرپذیرپوریامالکی‌فرد۱روزقبل۲۳حتیاگربه‌وضوحدریکیازسخت‌تریندوره‌هایبازارارزهایدیجیتالبهسرببریم،بازهمنقاطمثبتیدرآنوجوددارد.دراینمطلبنظراتمایکجونز(MikeJones)،مدیرتوسعهکسب‌وکارویوفایننشیال(We...وضعیتبازار:رشدادامه‌دارقیمتبیتکوینواتریومپوریامالکی‌فرد۲روزقبل۴۲۷قیمتبیتکویندیروزوهمزمانباانتشاراخباریدربارهمیزانتخمینیتورمایالاتمتحده،باتشکیلپایه‌ایقویدر۲۲,۶۵۰دلارافزایشیافت.بیتکوینهم‌اکنوندرمحدوده۲۴,۴۰۰دلارمعاملهمی‌شودوقیمتآن...رئیسبانکمرکزیایران:ماینرهایقانونیمی‌توانندارزدیجیتالخودرابرایوارداتارائهکنندگروهخبری۳روزقبل۱۷۲علیصالحآبادی،رئیس‌کلبانکمرکزیایران،به‌تازگیگفتهماینرهاییکهفعالیتقانونیدارند،می‌توانندارزهایدیجیتالخودشانرابرایوارداتارائهکنند.روزگذشتهنیزمعاونوزارتصمتاعلامکردهبودکه...انتقالبهاثباتسهامچهتأثیریرویاتریومدارد؟خالقمایاتروالتپاسخمی‌دهدسجاداسحقینصرآبادی۳روزقبل۲۶۲ادغام(Merge)،به‌روزرسانیبهاثباتسهامیاراه‌اندازیاتریوم۲.۰؛فرقینداردکهرویتغییرمکانیسممبتنیبراثباتکارفعلیاتریومبهاثباتسهامچهنامیبگذارید.اززمانپیدایشاتریومتاکنون،این...توکناجتماعی(SocialToken)چیست؟ریحانهکاظمیانمقدم۳روزقبل۱۱۱هرچهازعمرارزهایدیجیتالمی‌گذرد،کاربردهاوپیچیدگی‌هایاینصنعتنیزبیشترمی‌شود.درسال‌هایاخیر،پیدایشتوکن‌هایغیرمثلی(NFT)،بازی‌هایدرآمدزا(PlaytoEarn)،پروژه‌هایمبتنی‌برامورمالی...گزارش:قیمتزمین‌هایمتاورسازابتدایسال۲۰۲۲بیشاز۸۰درصدکاهشیافتهاستسجاداسحقینصرآبادی۴روزقبل۲۳۲روندنزولیارزهایدیجیتالوکاهشعلاقهٔکاربرانبهاینحوزه،باعثسقوطقیمتزمین‌هایمتاورسدرسال۲۰۲۲شدهاستتااینصنعتنوظهورشاهدبحرانی‌ترینوضعیتخودازابتداتاکنونباشد.مارککیوبن(Mark...معاونوزیرصمت:ثبتاولینسفارشرسمیوارداتکالاباارزهایدیجیتالانجامشدگروهخبری۴روزقبل۴۰۳علیرضاپیمانپاک،رئیسسازمانتوسعهتجارتومعاونوزیرصمت،ساعاتیپیشدرحسابتوییتریخوداعلامکردثبتاولینسفارشوارداتکالابهکشوربااستفادهازارزهایدیجیتال،انجامشدهاست.پیمانپاکتاکنون...تحلیلقیمتبیتکوین:احتمالجهشقیمتتا۲۵هزاردلارمحمد‌امینعلی‌یاری۴روزقبل۵۶۵روندصعودیبیتکوینروزگذشتهوپسازعبورکندلقیمتازسطح۲۳٬۵۰۰دلارشتاببیشتریپیداکردکهدرادامهبهعبورقیمتبیتکوینازسطح۲۴٬۲۰۰دلارمنجرشد.حالاگربیتکوینبتواندموقعیتخودرابالای...سودآورتریندستگاهاستخراجبیتکوینچیست؟یککارشناسپاسخمی‌دهدسجاداسحقینصرآبادی۱هفتهقبل۸۲۳درحالیکهقیمتبیتکویندرطولزمستانارزهایدیجیتالباسرعتبسیارکمیدرحالرشداست،پیش‌بینیودل‌خوش‌کردنبهنرخبازگشتسرمایه(RIO)یکدستگاهاستخراججدیدمثلشلیکتیریدرتاریکیخواهدبود.با...۲دلیلبرایاینکهارزشبازارارزهایدیجیتالاز۱.۱تریلیوندلاربالاترنمی‌رودمحمد‌امینعلی‌یاری۱هفتهقبل۶۶۳آن‌طورکهپیداست،معامله‌گرانارزهایدیجیتالدرحالحاضراطمینانچندانیبهآیندهبازارندارندوتقاضابرایورودسرمایهبهاینبازارنیزتقریباًمتوقفشدهاست.ایندرحالیاستکهارزشکلبازارارزهای...مطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشتراخبارایران۲ساعتقبلصالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئو۳روزقبلرئیسبانکمرکزیایران:ماینرهایقانونیمی‌توانندارزدیجیتالخودرابرایوارداتارائهکنند۴روزقبلمعاونوزیرصمت:ثبتاولینسفارشرسمیوارداتکالاباارزهایدیجیتالانجامشد۱هفتهقبلکنفرانستکنوبلاک؛امضایتفاهم‌نامهبینایرانوروسیهدرزمینهبلاکچین۱هفتهقبلنشستخبریکنفرانستکنوبلاکبرگزارشد؛ایرانوروسیهبه‌دنبالهمکاریبیشتردرزمینهارزهایدیجیتال۱هفتهقبلمدیرانبایننسدربارهتحریمایران:فعالیتایرانیانمقیمخارجمنعیندارد۲هفتهقبلجزیرهکیشدرجریانجامجهانیازدستگاه‌هاییبرایتبدیلارزدیجیتالبهریالاستفادهمی‌کند۳هفتهقبلرئیسبانکمرکزی:روبلروسیهواردبازارارزیکشورمی‌شود۱ماهقبلبررسیگزارشجنجالیرویترز؛معامله‌گرانایرانیبایدنگرانسخت‌گیریبیشترصرافی‌هایخارجیباشند؟۱ماهو۶روزقبلپروندهمتهمانارزدیجیتال«دریک»بهدادگاهانقلابارسالشد۱ماهو۷روزقبلتصویبشد:قوانینبرخوردباماینرهایغیرمجازدرایرانسخت‌گیرانه‌ترمی‌شود۱ماهو۸روزقبلبخش‌نامهجدیدبانکمرکزی:سقفبرداشتروزانهازصرافی‌هایارزدیجیتال۱۰۰میلیونتومانتعیینشدهمهاخبارایرانقیمتارزدیجیتالقیمتبیتکوینقیمتاتریوممبدلقیمتمقایسهارزهانمایبازارتشریحمفاهیممفاهیمپایهدانشنامهسوداستخراجماینرهاکیفپول‌هاپرنوسان‌هاتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلفاندامنتالکپسولهفتگی‌رویداد‌هاقانونگذاریویدئواینفوگرافیکتوصیفاتبزرگاندرکانفجارعظیماستکبخشامنیتشبکهبیتکوینصرافی‌هااوجقیمتافزونه‌هاویدئواینفوگرافیکویدئومصاحبهایلانماسکبانشریهتایم+زیرنویسفارسی00:00توضیحیکهدرکنگرهآمریکادربارهبیتکوینارائهشد02:49تماشاکنید:آیابیتکوینجایگزینپول‌هایفعلیمی‌شود؟01:22:38تماشاکنید:کودکانامروز،بیتکوینرهایفردا؛برایبچه‌هایخودبیتکوینبخرید!02:01مصاحبهباچانگ‌پنگژائو،مدیرعاملصرافیبایننس؛داستانیکموفقیت13:09دانلودمستنددرونقلمرویکریپتو(InsideCryptoKingdom۲۰۱۸)–فارسی47:00تماشاکنید:پاسخبهابهاماتدربارهاتریوم۲.۰؛آیابایدکاریانجامداد؟3:05ویدئوهایبیشترپیش‌بینی‌افرادشاخصدرموردقیمتبیتکوین(آپدیت۲۰۲۱)3:05چشم‌انداز۱۰هزارسالهارزهایدیجیتالدریکنگاه3:05اینفوگرافیک:تاریخچهوآیندهپرداخت‌هادریکنگاه3:05اینفوگرافیک:بیتکوینچقدربرایرشدجادارد؟3:05۶دلیلبرایاینکهبیتکوینراه‌حلیبرایانرژیومحیطزیستاست،نهمشکل3:05اینفوگرافیک:اصطلاحاتوواژه‌هایرایجتریدینگدریکنگاه3:05نگاهیبهشاخصمصرفانرژیبیتکوینونحوهمحاسبهآن3:05اینفوگرافیک‌هایبیشترمحبوب‌ترینمطالبآموزشاستخراجبیتکوین+معرفیبهتریندستگاه‌های...۳,۶۱۸,۱۳۵نمایشبیتکوینچیست؟همهچیزدربارهبیتکوین+ویدیو۳,۱۵۱,۱۸۹نمایشچگونهدرایرانبیتکوینبخرم؟آموزشخریدبیتکوین۱,۸۷۸,۶۵۳نمایشارزدیجیتالچیست؟۱,۸۵۹,۷۵۲نمایشبلاکچینچیست؟توضیحسادهبامثال+ویدئو۱,۷۴۲,۵۱۰نمایشراهنمایجامعآشناییباارزهایدیجیتالوبلاکچین۱,۶۹۰,۴۶۲نمایشآموزشکاملاستخراجاتریوم+معرفیبهترینکارت...۱,۶۰۹,۸۷۷نمایشبهتریندستگاه‌هایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۲۱,۶۰۴,۶۸۱نمایشمطالبپیشنهادیقیمتدستگاهماینردربازارایران؛عواملمؤثربر...۳ماهو۱۶روزقبلعرضهاولیهصرافیغیرمتمرکز(IDO)چیست؟چگونهدارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالر...۵ماهو۱۶روزقبلمعامله‌گرانحرفه‌ایچگونهازبازارآپشنبرایکسب...۴ماهو۹روزقبلبهترینسخت‌افزارهاونرم‌افزارهایاستخراجمونرو...۲ماهو۱۰روزقبلسودوزیانتحقق‌یافته(Realized)وتحقق‌نیافته...۱ماهو۱۸روزقبلچگونهدربازاررنج(Range-Bound)تریدکنیم؟۲هفتهقبل۵روشبرایدرامان‌ماندنمعامله‌گرانارزهای...۵ماهقبلداده‌هایشماوصرافی‌ها؛صرافی‌هاچهاطلاعاتیاز...۴ماهو۱۲روزقبلدارایینقدپذیر(LiquidAsset)ونقدینگی...۴ماهو۳۰روزقبلبررسیکاملوآموزشکیفپولنرم‌افزاریتراستوالت۱ماهو۱۶روزقبلآیااستخراجانفرادیبیتکویندرخانهمی‌تواند...۵ماهو۲۰روزقبلرباتتریدریارباتمعامله‌گر(TraderBot)چیست؟۲ماهو۲۲روزقبلآموزشکیفپولبلووالت(BlueWallet)؛آشناییبا...۴ماهو۲۱روزقبلعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدافزونهارزدیجیتالگوگلکرومفایرفاکسعضویتدرکانالتلگرامارزدیجیتالارزدیجیتالرادراینستاگرامدنبالکنیدبرچسبهایداغبرچسبهایبیشتربیتکوینقیمتبیتکویناتریومبلاکچینارزدیجیتالایراناستخراجتحلیلقیمتبیتکوینآلتکوینسرمایهگذاریقانونگذاریبازارآمریکاماینینگایرانصرافیتحلیلفاندامنتالبیتکوین | bitcoinاتریوم | ethereumارزهایباثبات | stable-coinsکاردانو | cardanoریپل | xrpترون | tronلایتکوین | litecoinچینلینک | chainlinkکازماس | cosmosاستلار | stellarمونرو | moneroایاس | eosبیتتورنت | bittorrentآیوتا | iotaدانلوداپلیکیشنموبایلارزدیجیتالقیمتبیتکوین،اتریوموسایرارزهایدیجیتالرابهصورتلحظه‌ایببینیدونرخآن‌هارابهیکدیگرتبدیلکنید.آخریناخبار،تحلیل‌هاومقالاتحوزهبلاکچینرابخوانید.سبدداراییخودراباافزودنارزهایدیجیتالبسازیدوارزشآنراهرلحارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالظهدنبالکنید.باجامعهفارسی‌زبانارزدیجیتالدرموردتوکن‌هاوکوین‌هایمحبوبتانبحثوگفتگوکنید.تحلیل،بررسیواخباربازارارز‌هایدیجیتالسایتارزدیجیتالبهعنوانرسانهتخصصیحوزهارزهایدیجیتال،فعالیتخودراازمرداد1396آغازکرد.تیمجوانارزدیجیتالمسئولیتخودراآشناییمردمبافناوری‌هایینظیررمزارز،بیتکوینوبلاکچینمی‌داند.سرمایه‌گذاریدراینپدیدهنوظهورپسازشکوفاییاینترنتوبسترهایپرداختمتمرکزیمانندپیپال،وبمانیوپرفکتمانی،بینمردمبهمحبوبیتبالاییدستپیداکرد؛بطوریکهدراواخرسال2017وهمزمانباافزایشقیمتدلاروقیمتطلا،خریدبیتکویندرکشوررونقشدیدیگرفت.سایتارزدیجیتالتلاشمی‌کندتاباآموزشاینکهبیتکوینچیستوهمچنینمفاهیمابتداییاینحوزهبههمراهروش‌هایتجزیه‌وتحلیلبازارارزهایدیجیتالمانندتحلیلتکنیکالوتحلیلفاندامنتال،گام‌هایابتداییآگاهی‌بخشیراهمگامباپیشرفتاینپدیدهبردارد.بسترهایفراهمشدهمانندسیستمرصدنرخارزوقیمتارزدیجیتالدرکنارمقالاتوآموزش‌هاییکهتوسطسایتارزدیجیتالتهیهمی‌شود،جهتابهام‌زداییازاشکلاتیاستکهبهدلیلنبوداطلاعاتکافیدرسال‌هایگذشتهگریبانگیراینصنعتشدهونتایجآنکلماتیمانندبیتکویین‌ها،رواجطرحپانزیوهجومغیرمنطقیمردمبهسمتسرمایه‌گذاری‌درفعالیت‌هاییچوناستخراجبیتکوینوخریدماینربودهاست.برگزیدهسوالاتمتداولویدئوآموزشیاینفوگرافیکشرایطوقوانیناستفادهابزارهایارزدیجیتالمبدلقیمتارزدیجیتالمحاسبهسوداستخراجقیمتارزدیجیتالابزارهایارزدیجیتالمفاهیمپایهآشناییبابلاکچینآشناییبابیتکوینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتتحلیلقیمتتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلقیمتاتریومتحلیلفاندامنتالارزدیجیتالفرصتهایشغلیتبلیغاتدربارهماارتباطباماکلیهحقوقاینسایتنزدارزدیجیتالمحفوظبودهوبازنشرمحتواباذکرمنبعبلامانعاست.ارزهایدیجیتاللیستکاملاخبارومقالاتاخبارومقالاتبیشترصرافیارزهایدیجیتالصرافیهایبیشتردستگاهماینرارزهایدیجیتالدستگاههایبیشترموردییافتنشد.

대지:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال보고서

사이트 위반 사항이있는 경우 신고를 클릭하세요.보고서

추천 정보

추천 사이트