دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری - 아프가니스탄 - 한국 세계 카테고리 카탈로그

دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری

  • 2021-12-31수집 일
  • 2022-02-15업데이트 됨
دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری
  • 웹 사이트 주소:www.digiato.com
  • 서버 IP:194.147.142.68
  • 사이트 설명:مرجع اخبار فناوری. رسانه ای برای توسعه سبک زندگی دیجیتالی از گوشی، لپ تاپ و دوربین گرفته تا پهپاد، ماشین، کسب و کار و شبکه های اجتماعی

도메인 이름:www.digiato.com평가

~에 대한 5000~500000

도메인 이름:www.digiato.com흐름

450

도메인 이름:www.digiato.com좋거나 나쁘거나

이름이 가치가 있지만. 이윤은 얻기 어렵다 불운은 행운을 가져온다

웹 사이트 :دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری가중치

2

웹 사이트 :دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریIP

194.147.142.68

웹 사이트 :دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری함유량

vargform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){returngform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);vare=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({t:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){vart;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){returno.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)returnr[0]},removeHook:function(o,n,t,i){varr;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.t||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});دیجیاتو-هرلحظهبااخبارفناوریدیجیاتوآخرینکلماتکلیدیجستجوشدهapple8اکسپریاXZ3مین5GHubموبایلتاشوبیشترینکلماتکلیدیجستجوشدهapple8بلومبرگاپلهوآویاینستاگرامآیفونفولدoneplusموبایلترسناکتستsمتاورسویندوزمینOpenAIقیمتپرایدتیمکوکتکنولوژیتازه‌هایامروزموبایلتبلتلپتاپدوربینگجتهانرمافزارواپلیکیشنکامپیوتروسختافزارلوازمخانگیهوشمنداینترنتوشبکههوشمصنوعیفناوریایرانکریپتوکارنسیامنیتداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیتحریمتازهگوگل؟کاربرانایرانیاحتمالاامکاندریافتنوتیفیکیشنرویموبایلرانخواهندداشتنوشتهشدهتوسطآرشپارساپور|4روزقبلرئیسسازمانفضاییایران:تولیدماهواره‌ایمانندخیامبین۴۰تا۵۰میلیوندلارهزینهداردنوشتهشدهتوسطآرشپارساپور|3روزقبلمدیرعاملواتس‌اپ:بهدولت‌هااجازهنمی‌دهیمپیام‌هایخصوصیکاربرانرابخوانندنوشتهشدهتوسطتیناپورشاهید|2هفتهقبلمعرفی۷اپلیکیشنبرتربرایانتقالفایلازاندرویدبهآیفوننوشتهشدهتوسطتحریریهدیجیاتو|2هفتهقبلخودروتازه‌هایامروزاخبارخودروآموزشخودرومعرفیوبررسیخودروقیمتوشرایطفروشموتوراسپرتداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیثبت‌نامسایپا1401:فروشفوریکوییکبدونقرعهکشیآغازشدنوشتهشدهتوسطغزالهزاهدی|2هفتهقبلطرحتبدیلحوالهمحصولاتایرانخودرو؛جایگزینیگستردهتمامیمدلهایتولیدینوشتهشدهتوسطغزالهزاهدی|2هفتهقبلشرایطفروشلیفانX70‌باافزایشقیمت110میلیونتومانیاعلامشد+مشخصاتفنینوشتهشدهتوسطغزالهزاهدی|2هفتهقبلآریزو6پرو200میلیونکمترازجکJ7قیمتخورد؛رقابتداغدربازارسدانهایمونتاژینوشتهشدهتوسطسپهرزنگنه|2هفتهقبلنقدوبررسی‌تازه‌هایامروزبررسیموبایلبررسیتبلتبررسیلپتاپبررسیسختافزاربررسیتلویزیونبررسیپوشیدنیبررسیاسپیکروهدفونداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیبررسیعملکرددوربینگلکسیاس22اولترادرشبنوشتهشدهتوسطحمیدمقدسی|2هفتهقبلویدیوتازه‌هایامروزسیلیکوندیجیتکاکوسیستمدیجیداکسبررسیوجعبهگشاییداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیبررسیعملکرددوربینگلکسیاس22اولترادرشبنوشتهشدهتوسطحمیدمقدسی|2هفتهقبلسیلیکن؛پردازنده‌هاینسلسیزدهاینتلرقبایشانرانابودمی‌کنندنوشتهشدهتوسطامیرحسینیاری|1هفتهقبلمعرفیلپتاپگیمینگام‌اس‌آیوکتورGP76؛نهایتقدرتنوشتهشدهتوسطحمیدمقدسی|3روزقبلآموزشتازه‌هایامروزویندوزآفیساندرویدمکلینوکسوبواینترنتآیفونوآیپدآموزشامنیتعکاسیوتدوینشبکههایاجتماعیداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیچگونهفضایآزادحافظهموبایلاندرویدیخودراافزایشدهیم؟نوشتهشدهتوسطتحریریهدیجیاتو|4روزقبلچگونهگوگلاسیستنتراازرویدکمههوماندرویدبرداریم؟نوشتهشدهتوسطتحریریهدیجیاتو|1هفتهقبلراهنمایخریدعلمیتازه‌هایامروزانرژیسلامتنجوموفضامحیطزیستمیانرشتهایداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیوزنروحانسانچقدراست؟نوشتهشدهتوسطآرشتهرانی|2هفتهقبلکشفواکنششیمیاییجدیدیکهمیدیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری‌تواندپیدایشحیاتدرزمینراتوضیحدهدنوشتهشدهتوسطایمانصاحبی|2هفتهقبلمحققانآلمانی:استفادهازپلکانبهجایآسانسوربهسلامتمغزکمکمی‌کندنوشتهشدهتوسطجوادتاجی|1هفتهقبلتصویرروزناسا:خوشهکرویM13،یکمشتاکلیلدرآسماننوشتهشدهتوسطمرضیهفرجی|1هفتهقبلکسبوکارتازه‌هایامروزبازاریابیکارآفرینیاستراتژیرشدمالیوسرمایهگذاریداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیایلانماسکبارداتهامرابطهباهمسرهم‌بنیانگذارگوگل:دیروزباسرگیبرینمهمانیبودیمنوشتهشدهتوسطایمانصاحبی|3هفتهقبلدیجیاتوتبلیغاتتماسبامادربارهماموقعیت‌هایشغلیشرایطبازنشرشرایطخدمترسانیپرطرفدارها:سامسونگاپلمایکروسافتثبتبازخوردلطفامیزانرضایتخودراازدیجیاتوانتخابکنید.واقعاراضی‌اماصلاراضینیستمچطورمیتوانیمتجربهبهتریبرایشمابسازیم؟ثبتنظرنظرشماباموفقیتثبتشد.ازاینکهمارادرتوسعهبهتروهدفمند‌تردیجیاتوهمراهیمی‌کنیدازشماسپاسگزاریم.کسبوکارداستانتولدرولکس؛غدیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریولساعت‌سازسوئیسیعلمیهرآنچهکهبایددرباره«شهاب‌سنگ‌ها»بدانیدتکنولوژیشیائومیمیکسفولد2معرفیشد؛باریک‌ترینگوشیتاشوجهانتکنولوژیشیائومیازرباتانساننمای«سایبروان»رونماییکرد[تماشاکنید]پیشنهادهایسردبیرعلمیراه‌اندازیاولینقطارمغناطیسیمعلقدرهوایدنیاباآهنرباهایدائمیدرچین[تماشاکنید]نوشتهشدهتوسطایمانصاحبی3ساعتقبلتکنولوژیتلگرامباپلتفرمجدیدایموجی‌هاوتنظیماتبیشتربرایحریمخصوصیآپدیتشدنوشتهشدهتوسطایمانصاحبی7ساعتقبلتکنولوژیاینرباتبندانگشتیباالهامازکرمشب‌تابدرعملیاتنجاتکاربرددارد[تماشاکنید]نوشتهشدهتوسطمرضیهفرجی19ساعتقبلعلمیگوشکنید:صدایدیجیتالیاینملخدانشمندانراشگفتزدهکردنوشتهشدهتوسطمرضیهفرجی21ساعتقبلتکنولوژینیرویفضاییآمریکاازسگ‌هایروباتیکیبرایگشت‌زنیاستفادهمی‌کند[تماشاکنید]نوشتهشدهتوسطجوادتاجی1روزقبلویدیوبررسیلپ‌تاپگیمینگمیان‌ردهASUSROGStrixG15G513RCنوشتهشدهتوسطامیرحسینیاری2روزقبلتکنولوژیاولینگوشیجهانبادوربین200مگاپیکسلیمعرفیشد؛موتورولاX30پرونوشتهشدهتوسطجوادتاجی2روزقبلعلمیمسافرجدیدماموریتآرتمیس:یکدستگاهآیپداپلنیزبهماهمی‌رودنوشتهشدهتوسطجوادتاجی2روزقبلتازه‌هایامروزتکنولوژیاوپوووانپلاسباتوسعهگوشی‌هایتاشوجدید،بهجنگسامسونگمی‌روندگویااوپوقصدداردبهشکلجدیدربازارگوشی‌هایتاشوبرایسامسونگعرضاندامکند.نوشتهشدهتوسطآرشتهرانی21دقیقهقبلعلمیتصویرروزناسا:دهانهعظیمهرشلبرقمرکوچکزحلدهانه«هرشل»رویقمر«میماس»سیارهزحل،یکیازبزرگتریندهانه‌هایبرخوردیدرمنظومهشمسیبهشمارمی‌رودوسوژهتصویرامروزناسااست.نوشتهشدهتوسطریحانهولی‌پور51دقیقهقبلتکنولوژیباوجوداحتمالافزایشقیمتآیفون14پرو،حافظهداخلینسخهپایهثابتمی‌مانداپلباوجوداینکهمی‌خواهدقیمتمدل‌هایپروآیفون14راافزایشدهد،اماحافظهداخلینسخهپایهرابه256گیگابایتافزایشنمی‌دهد.نوشتهشدهتوسطمحمدقریشی1ساعتقبلتکنولوژیباساعتهوشمندجدیدتگهویر،خودروهایپورشهراکنترلکنیداینساعتهوشمندامکانکنترلبرخیویژگی‌هایخودروهایپورشهواطلاعازمیزانشارژخودروهایهیبریدیرافراهممی‌کند.نوشتهشدهتوسطآرشتهرانی2ساعتقبلتکنولوژیآمارسفرهایداخلیکاربرانعلیباباباحملونقلعمومی:پروازمحبوب‌ترینوسیلهبرایسفرحدود58درصدکاربرانعلی‌باباازابتدایکروناتاکنونسفرباهواپیمارابهقطارواتوبوسترجیحداده‌اند.نوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه2ساعتقبلعلمیدانشمندانچینیرکوردقوی‌ترینمیدانمغناطیسییکنواختجهانراشکستندمحققاندرمرکزSHMFFچینمیدانمغناطیسییکنواختوقدرتمندیساخته‌اندکهرکوردقبلیراازچنگآمریکاخارجمی‌کند.نوشتهشدهتوسطایمانصاحبی2ساعتقبلعلمیبقایاییکدایناسورزره‌پوشبسیارکوچکبرایاولینباردرآرژانتینکشفشد[تماشاکنید]دایناسورکشفشدهیکزره‌پوشاناستکهطولآنحدود1.5مترووزنآنبین4تا7کیلوگرمتخمینزدهشده.نوشتهشدهتوسطجوادتاجی3ساعتقبلتکنولوژیرئیسسازمانتوسعهتجارت:استخراجکنندگانرمزارزازپایانشهریورمی‌توانندوارداتانجامدهندهفتهگذشتهاولینوارداتبارمزارزبهارزش10میلیوندلارصورتگرفتهکهبهنظرمی‌رسدجهتوارداتخودروبودهاست.نوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه3ساعتقبلعلمیراه‌اندازیاولینقطارمغناطیسیمعلقدرهوایدنیاباآهنرباهایدائمیدرچین[تماشاکنید]چینباموفقیتتوانستهاولینقطارمغناطیسیمعلقیراآزمایشکندکه10متربالایزمینشناورمی‌ماندومی‌تواندبدونبرقکارکند.نوشتهشدهتوسطایمانصاحبی3ساعتقبلاخبارخودروتجربهمانیخوشبینازهزینهنگهداریفوردGTنگهداریازاینسوپراسپرتدرپارکینگشماهزینه‌هایگزافیبهدنبالداردکهمیتواندبهیکچالشجدیبدلشود.نوشتهشدهتوسطپویابهرامی4ساعتقبلمشاهدهمطالببیشتردیجیاتورادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدشبکه‌هایاجتماعیدیجیاتوسریع‌ترینروشدسترسیبهاخبارفناوری،علموخودرواست.اگرمی‌خواهیدبه‌روزباشید،شبکه‌هایاجتماعیدیجیاتورادنبالکنید.آخرینویدئوهامحتوایبیشترنقدوبررسی‌بررسیتلویزیونایکسویژن50XYU725؛کیفیتفراترازانتظار۲۴خرداد۱۴۰۱تاکنون13نفردرمکالمه‌یاینپستمشارکتکرده‌اند.ویدیوبررسیلپ‌تاپگیمینگمیان‌ردهASUSROGStrixG15G513RC2روزقبلویدیومعرفیلپتاپگیمینگام‌اس‌آیوکتورGP76؛نهایتقدرت3روزقبلدیجیتکدیجی‌تک؛ناتینگفونمی‌تواندموفقشود؟3روزقبلسیلیکوننسلبعدیپردازندههاازمغزانسانساختهمی‌شوند1هفتهقبلمشاهدهویدئوهایبیشترآخریناخبارفناوریایرانمحتوایبیشترتکنولوژیآمارسفرهایداخلیکاربرانعلیباباباحملونقلعمومی:پروازمحبوب‌ترینوسیلهبرایسفرحدود58درصدکاربرانعلی‌باباازابتدایکروناتاکنونسفرباهواپیمارابهقطارواتوبوسترجیحداده‌اند.نوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه2ساعتقبلرئیسسازمانتوسعهتجارت:استخراجکنندگانرمزارزازپایانشهریورمی‌توانندوارداتانجامدهندنوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه3ساعتقبلمرکزپژوهش‌هایمجلسبهدنبالساماندهیتبلیغاتاینفلوئنسرها:ازمحدودیتسنیتاقوانیندرموردپوششنوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه1روزقبلوزیرارتباطات:نسخه‌هایدوم،سوموچهارمخیامراخواهیمساختنوشتهشدهتوسطشیداملکی3روزقبلمرحلهجدیدرگولاتوریسلامتدیجیتال:دانشگاهعلومپزشکیازاستارتاپهومکاشکایتکردنوشتهشدهتوسطامیرمستکین3روزقبلرئیسسازمانفضاییایران:تولیدماهواره‌ایمانندخیامبین۴۰تا۵۰میلیوندلارهزینهداردنوشتهشدهتوسطآرشپارساپور3روزقبلمشاهدهمطالببیشتراخبارمرتبطباخودروتجربهمانیخوشبینازهزینهنگهداریفوردGTنوشتهشدهتوسطپویابهرامی4ساعتقبل7ساعتقبلبازگشتبیتلباگیبا202اسببخارقدرت؛معجزهموتورهایبرقیبرایاحیایخودروهایکلاسیک20ساعتقبلادعایچینیها؛تکنولوژیخودرانبایدوازتسلاپیشرفته‌تراست!1روزقبلواگذاریکارخانجاتسوددهخودروسازی؛میخآخربرتابوتورشکستهایرانخودرووسایپا1روزقبلتویوتادربحران؛کاهش42درصدیسودعملیاتیدرپیمشکلاتصنعتقطعهسازیاخبارمرتبطباعلمیتصویرروزناسا:دهانهعظیمهرشلبرقمرکوچکزحلنوشتهشدهتوسطریحانهولی‌پور51دقیقهقبل2ساعتقبلدانشمندانچینیرکوردقوی‌ترینمیدانمغناطیسییکنواختجهانراشکستند3ساعتقبلبقایاییکدایناسورزره‌پوشبسیارکوچکبرایاولینباردرآرژانتینکشفشد[تماشاکنید]3ساعتقبلراه‌اندازیاولینقطارمغناطیسیمعلقدرهوایدنیاباآهنرباهایدائمیدرچین[تماشاکنید]8ساعتقبلدستاوردیناامیدکننده:آبباراندیگرمناسبنوشیدننیستاخبارمرتبطباکسبوکارداستانتولدرولکس؛غولساعت‌سازسوئیسینوشتهشدهتوسطاحمدرضافرهبد18ساعتقبل3روزقبلوضعیتآشفتهصرافیرمزارزکوینبیس؛ضرر1.1میلیارددلاریدرفصلدوم20223روزقبلایلانماسکنزدیکبه7میلیارددلارازسهامتسلارافروخت7روزقبلبااینترفندهاازشراسترس‌هایکاریخلاصشوید1هفتهقبلداستانتولدعلیبابا؛غولتجارتالکترونیکچینمعرفینرم‌افزارواپلیکیشننرمافزارواپلیکیشنچگونهوبسایتهارادرگوگلکروممسدودکنیم؟دراینمطلببهسراغ...نرمافزارواپلیکیشنچگونهفضایآزادحافظهموبایلاندرویدیخودراافزایشدهیم؟دراینمطلببهروش‌ها...نرمافزارواپلیکیشنچگونهدرموبایلتصاویررابهفایلPDFتبدیلکنیم؟دراینمطلببهنحوه...نرمافزارواپلیکیشنمعرفیبرنامهOutlookLite؛ابزارمدیریتایمیلجدیدمایکروسافتبرنامهOutlookLiteمحصولیجدید...نرمافزارواپلیکیشنجعبهابزار:معرفیبهتریناپلیکیشن‌هایمتننگاربرایاندرویدوiOSبهکمکاپلیکیشن‌هایمتننگار...نرمافزارواپلیکیشنچگونهسرعتاینترنتدستگاه‌هایاندرویدیراافزایشدهیم؟بهکمکترفندهایافزایشسرعت...دیجیاتورادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدشبکه‌هایاجتماعیدیجیاتوسریع‌ترینروشدسترسیبهاخبارفناوری،علموخودرواست.اگرمی‌خواهیدبه‌روزباشید،شبکه‌هایاجتماعیدیجیاتورادنبالکنید.عضویتدرخبرنامهایمیل*مطمئنباشیدکههرگزازسمتماایمیل‌هایمزاحم(اسپم)دریافتنخواهیدکرد.تکنولوژیامنیتاینترنتوشبکهتبلتدوربینفناوریایرانکامپیوتروسختافزارکریپتوکارنسیگجتهالپتاپلوازمخانگیهوشمندموبایلنرمافزارواپلیکیشنهوشمصنوعیخودروآموزشخودرواخبارخودروقیمتوشرایطفروشخودرومعرفیوبررسیخودروموتوراسپرتنقدوبررسی‌بررسیاسپیکروهدفونبررسیپوشیدنیبررسیتبلتبررسیتلویزیونبررسیسختافزاربررسیلپتاپبررسیموبایلویدیواکوسیستمبررسیوجعبهگشاییدیجیتکدیجیداکسسیلیکونآموزشآفیسآموزشامنیتآیفونوآیپداندرویدشبکههایاجتماعیعکاسیوتدوینلینوکسمکوبدیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریواینترنتویندوزعلمیانرژیسلامتمحیطزیستمیانرشتهاینجوموفضاکسبوکاراستراتژیرشدبازاریابیکارآفرینیمالیوسرمایهگذاریدیجیاتوتبلیغاتتماسبامادربارهماموقعیت‌هایشغلیشرایطبازنشرشرایطخدمترسانیتمامیحقوقبرایوبسایتدیجیاتومحفوظاست|دیجیاتوتوسطسرورهایقدرتمندپارسپکپشتیبانیمی‌شودنامکاربرییاپستالکترونیکیرمزعبورورودبهحسابکاربریساختحسابکاربریجدیداطلاعاتحسابخودرافراموشکرده‌امورودبهحسابکاربرینامکاربریپستالکترونیکیرمزعبورکلیهشرایطوضوابطدیجیاتورامطالعهکرده‌اموآن‌هارومی‌پذیرم.ساختحسابکاربریجدیدورودبهحسابکاربریاطلاعاتحسابخودرافراموشکرده‌امساختحسابکاربریپستالکترونیکیبازیابیرمزعبورساختحسابکاربریجدیدورودبهحسابکاربریفراموشیرمزعبور

대지:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری보고서

사이트 위반 사항이있는 경우 신고를 클릭하세요.보고서

추천 정보

추천 사이트